Semalt, web sahypalaryny döwmek üçin iň oňat web gözleg gurallary bilen tanyşdyrýar

Web gözlegleri, köplenç web döwmek diýlip hasaplanýar, awtomatlaşdyrylan skript ýa-da programma täze we bar bolan maglumatlary nyşana alyp, tora usulyýet we hemmetaraplaýyn göz aýlaýar. Köplenç bize zerur maglumatlar blogyň ýa-da web sahypasynyň içinde saklanýar. Käbir saýtlar maglumatlary gurluşly, tertipli we arassa görnüşde hödürlemek üçin tagalla etseler-de, köpüsi muny edip bilmeýär. Onlaýn iş üçin maglumatlary gözlemek, gaýtadan işlemek, döwmek we arassalamak zerurdyr. Birnäçe çeşmeden maglumat ýygnamaly we iş maksatly maglumat bazalarynda saklamaly bolarsyňyz. Iru-giç, sahypanyň maglumatlaryny almak üçin dürli programmalara, çarçuwalara we programma üpjünçiligine girmek üçin onlaýn forumlardan we jemgyýetlerden geçmeli bolarsyňyz.

Cyotek WebCopy:

Cyotek WebCopy, internetdäki iň oňat web gyryjylardan we gözlegçilerden biridir. Web esasly, ulanyjy üçin amatly interfeýsi bilen tanalýar we köp sanly gezelençleri yzarlamagy aňsatlaşdyrýar. Mundan başga-da, bu programma giňeldilip, köp sanly maglumat bazasy bilen üpjün edilýär. Şeýle hem habar nobatlarynyň goldawy we amatly aýratynlyklary bilen bellidir. Programma şowsuz web sahypalaryny aňsatlyk bilen täzeden synap biler, web sahypalaryny ýa-da bloglary gözläp biler we size dürli wezipeleri ýerine ýetirip biler. Cyotek WebCopy, işiňizi bitirmek üçin diňe iki-üç gezek basmaly we maglumatlaryňyzy aňsatlyk bilen gözläp bilýär. Bu guraly birbada işleýän birnäçe gözlegçiler bilen paýlanan formatlarda ulanyp bilersiňiz. Apache 2 tarapyndan ygtyýarlandyrylan we GitHub tarapyndan işlenip düzülen.

HTTrack:

HTTrack, owadan çorba diýlip atlandyrylýan meşhur we köpugurly HTML derňew kitaphanasynyň töwereginde gurlan meşhur gezelenç kitaphanasydyr. Web gözlegiňiziň ýönekeý we üýtgeşik bolmalydygyny duýsaňyz, bu programmany gysga wagtda synap görüň. Gezelenç prosesini aňsat we ýönekeý eder. Doeke-täk etmeli zadyňyz, birnäçe gutujyga basmak we islegiň URL-lerini girizmek. HTTrack MIT ygtyýarnamasy bilen ygtyýarlandyrylýar.

Oktoparse:

“Octoparse”, web döredijileriň işjeň jemgyýeti tarapyndan goldanýan we işiňizi amatly gurmaga kömek edýän güýçli web gyrkyjy guraldyr . Mundan başga-da, ähli görnüşli maglumatlary eksport edip, CSV we JSON ýaly birnäçe formatda ýygnap we ýatda saklap bilýär. Şeýle hem, gutapjyklary dolandyrmak, ulanyjy agentiniň ýalňyşlyklary we çäklendirilen gözlegçiler bilen baglanyşykly meseleler üçin birnäçe gurlan ýa-da deslapky giňeltmeler bar. “Octoparse” şahsy goşmaçalaryňyzy gurmak üçin API-lerine girmegi hödürleýär.

Getleft:

Kodlaşdyrmak meselesi sebäpli bu programmalar üçin amatly däl bolsaňyz, Cola, Demiurge, Feedparser, Lassie, RoboBrowser we beýleki şuňa meňzeş gurallary synap bilersiňiz. Her niçigem bolsa, Getleft köp sanly mümkinçilikleri we aýratynlyklary bolan başga bir güýçli guraldyr. Ony ulanyp, PHP we HTML kodlary boýunça hünärmen bolmak hökman däl. Bu gural, beýleki adaty programmalara garanyňda web gözleg işiňizi aňsat we çaltlaşdyrar. Brauzerde dogry işleýär we kiçi göwrümli XPaths döredýär we olary dogry gözlemek üçin URL-leri kesgitleýär. Käwagt bu gural şuňa meňzeş premium programmalary bilen birleşdirilip bilner.