Semalt: Oflayn bolanyňyzda Wikipediýa programmasyny nädip has gowy ulanmaly

Speedokary tizlikli maglumat birikmesi hemme ýerde bar ýaly görünse-de, bu döwürde-de birikme ýok ýerler bar. Käbir ýerlerde baglanyşyk nol däl, şonuň üçin käbir beýleki ýerlerde geçirijilik giňligi ep-esli azaldylýar. Howa bilen syýahat edeniňizde ýa-da daşary ýurtda bolanyňyzda gaty gowy mysal.

Iki ýagdaýda-da, telefonyňyz awtonom bolanda haçan okap bilersiňiz, köp web sahypasyny ýatda saklamak isläp bilersiňiz. “ Semalt” müşderi üstünlikleriniň dolandyryjysy Iwan Konowalow, “Android” we “iOS” üçin Wikipediýa programmalarynyň bardygyny, ulanyjylara awtonom ýagdaýynda girip boljak makalalary ýatda saklamaga mümkinçilik berýändigini aýtdy.

Android-de sahypany ýatda saklamak üçin

  • Ekranyň ýokarky sag burçundaky üç sany dik nokada degiň. Bu menýu düwmesi bolup hyzmat edýär
  • Peýda boljak saýlawlaryň sanawyndan "Sahypany ýatda saklaň" saýlaň.

Android-de saklanan makalalary nädip tapmaly

  • Esasy menýuda gidiň we "Saklanan sahypalary" saýlaň.

IOS-da sahypany nädip ýatda saklamaly

  • Diňe makalanyň aşagyndaky ýürek nyşanyna basmaly we ol ýatda saklanýar. Bu has aňsat we gysga.

IOS-da saklanan makalalary nädip tapmaly

  • Esasy menýuda gidiň we "Saklanan sahypalary" saýlaň.

Programmanyň iki wersiýasy, birikmäňiz dikeldilenden soň makalany iň soňky mazmun bilen täzelemäge mümkinçilik berýär. Şeýle-de bolsa, “Android” wersiýasynyň programmanyň iOS wersiýasyndan başga bir artykmaçlygy bar. Ulanyjylara keş görnüşindäki sahypalary gözlemäge mümkinçilik berýär.

Baglanyşygyňyz bar bolsa-da, saklanan makalalary awtonom tertipde okamagy makul bilmegiňiziň birnäçe sebäbi bar. Her dürli zatlardan daşda. Iň köp konsentrasiýa gerek bolsa, gelýän SMS, jaňlar, Twitter habary we beýlekiler ýaly bildirişler sizi erbet ünsden düşürip, ünsüňizi peseldip we okamak tizligiňizi peseldip biler. Anotherene bir sebäbi, sahypany täzelemegiň iň häzirki mazmun bilen ýazylmagydyr. Bu, saklanan sahypadaky möhüm maglumatlary sypdyryp bilersiňiz.

Awtonom Wikipediýa uçar re modeimi üçin edilen bolmaly. Şeýlelik bilen, syýahatyňyzyň näçe wagt aljakdygyna we näçe çalt okaýandygyňyza baglylykda, ökde okyjy bolsaňyz, syýahatyňyzyň dowamynda sizi gyzyklandyrjak ýeterlik sahypalary tygşytlap bilersiňiz.

Oflayn bolmak enjamyňyzyň batareýasyny hem tygşytlaýar. Diýmek, batareýaňyz onlaýn re inimde däl-de, awtonom re inimde gutarmanka has köp makalany okap bilersiňiz. Hatda talyplar Wikipedianyň awtonom sahypalaryndan peýdalanyp bilerler.

Talyp hökmünde Wikipediýada gözleg geçirip, ähli degişli sahypalary ýatda saklap bilersiňiz. Baglanyşygyňyz barmy ýa-da ýok, enjamyňyzy awtonom re toime üýtgetmek has gowudyr, sebäbi saklanan sahypalaryň hemmesini okamak we siňdirmek üçin 100% konsentrasiýa talap edilýär. Sahypalary okanyňyzda möhüm nokatlara bellik etmeli bolmagyňyz mümkin. Gynansagam, köp adam Wikipediýa programmasynyň bu aýratynlygyndan entek habarly däl.